Hva er naturgass?

Tankbil_naturgass

Naturgass kan for eksempel brukes til:

Industri

 • Tørkeprosesser, smelting, asfaltproduksjon
 • Kraft/varmeproduksjon, dampproduksjon

Bygg oppvarming

 • Sykehus, institusjoner, skoler, offentlige bygg
 • Kjøpesentre, hotell, butikker, større boenheter
 • Industrihaller, verksteder, veksthus

Drivstoff

 • Buss
 • Biler
 • Båttransport, frakt, ferjer

Energi i form av naturgass kan transporteres i store mengder, på en svært kostnadseffektiv måte – og nærmest uten synlige inngrep i naturen.

Blant de viktigste fordelene i forhold til aktuelle alternativer er:

 • Konkurransedyktig pris
 • Lavere utslipp til luft
 • Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Lavere energiforbruk totalt
 • Konvertering til biogass - fornybar energi

Naturgass er ikke giftig, og er lettere enn luft. Dersom det skulle oppstå en lekkasje vil naturgassen stige til vers, og raskt fortynnes slik at den ikke kan antenne. Tenntemperaturen for naturgass er over 500°C – for bensindamp er den ca 250°C.

Naturgass måles i Standard kubikkmeter (Sm³). Standard angir at målingene refereres til 1 atmosfære trykk (1013 mbar) og en temperatur på 15°C. 1 Sm³ naturgass inneholder omtrent like mye energi som 1 liter fyringsolje.

Rikgass: Dette er betegnelsen på gassen som kommer fra Nordsjøen, og den er en blanding av ”våtgass” og ”tørrgass”.

Våtgass:
Våtgass består i hovedsak av gassene etan, propan, normal- og isobutan og nafta i forskjellige mengder. Disse gassene fraktes til kundene i tank.

Tørrgass:
Det er denne gassen vi i daglig tale kjenner som naturgass. Etter at rikgassen fra Nordsjøen er behandlet (f eks på Kårstø) er de tyngre komponentene som utgjør våtgassen tatt ut. Den tørre naturgassen består i all hovedsak av metan, og transporteres vanligvis gjennom rørledning.

CNG:
Compressed Natural Gas. Dette er en betegnelse på naturgass som i første rekke brukes i kjøretøy. Gassen er komprimert til minst 200 bar trykk.

LNG:
Liquified Natural Gas er betegnelsen for flytende, nedkjølt naturgass. Gassen må normalt kjøles ned til ca – 162°C for å holde seg flytende ved normalt trykk.